Version 1.3
Friday, March 24, 2023

Cách cài đặt:

Vào cài đặt
=> Cài đặt chung
=> Quản lý VPN & Thiết Bị
=> Cài đặt (bấm vài lần cài đặt góc trên bên phải)